Algemene leveringsvoorwaarden DouweHoekstra.com

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle met de wederpartij gesloten overeenkomsten van DouweHoekstra en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 51843935.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van DouweHoekstra, alsook op alle met de wederpartij ge­sloten overeenkomsten. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, binden DouweHoekstra niet, tenzij deze vooraf expliciet door DouweHoekstra schriftelijk zijn aan­vaard.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven.
1. “DouweHoekstra”, Het boekingsbureau en vertegenwoordiger van de artiest, act, band/ facilitaire dienst;
2. “de opdrachtgever”, degene die DouweHoekstra een opdracht verstrekt voor het contracteren van één of meerdere artiesten en/ of musici en/ of technici, het organiseren van een evenement of een onderdeel hiervan, het verhuren van faciliteiten;
3. “de artiest”, de (beroeps)beoefenaar op het gebied van kunsten en amusement – zijnde artiest, musicus en/ of uitoefenend kun­stenaar die tegen betaling deelneemt aan voorstellingen, concer­ten en/ of uitvoeringen, die direct door het publiek kunnen wor­den waargenomen, of die worden geregistreerd ten behoeve van openbaarmaking, alsmede degenen die tegen betaling directe technische of artistieke bijstand verlenen ten behoeve van de hiervoor bedoelde voorstellingen, concerten of uitvoeringen, alsmede degenen die tegen een bedongen prijs voor een opdrachtgever een stoffelijk werk met een kunstzinnige waarde tot stand brengen -, die zich jegens DouweHoekstra heeft ver­bonden een bepaalde artistieke prestatie te verrichten;
4. “de toeleverancier”, degene die zich direct of indirect jegens DouweHoekstra heeft verbonden, diensten te leveren en/ of zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin des woords, zoals onder andere voor zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering en beveiliging;
5. “de wederpartij”, de opdrachtgever, artiest en/ of toe­leverancier;
6. “meerwerk”, alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voort­vloeiende uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, waardoor DouweHoekstra en/ of de door haar ingeschakelde derden meer werkzaamheden moeten verrichten en/ of hogere (on)kosten moeten maken;
7. “Riders”, zijnde speciale – aanvullende – bepalingen met betrekking tot de prestaties van de artiest, alsmede met de aard van de gecontracteerde prestaties, welke bepalingen onlosmake­lijk verbonden zijn met de overeenkomst;
8. “Uitkoopsom” , zijnde de netto-gage, vermeerderd met sociale lasten en werkgeverslasten en eventueel te vermeerderen met Omzetbelasting; 9. “Optreden”, de te leveren (artistieke) prestatie, als omschreven in de overeenkomst.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen, zowel schriftelijk als mondeling, van DouweHoekstra zijn steeds vrijblijvend. Alle aanbiedingen gelden veertien dagen.
2. De aanbieding wordt een definitieve overeenkomst wanneer de opdrachtgever mondeling, danwel per telefax, danwel per e-mail de boeking bevestigd bij DouweHoekstra. Op dit moment wordt de wederpartij door Douwe Hoekstra ook bevestigd en is een overeenkomst tot stand gekomen.
3. DouweHoekstra zal de overeenkomst met de wederpartij schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de wederpartij doen toekomen. De wederpartij draagt er zorg voor dat een ondertekende kopie van deze overeenkomst omgaand, doch bin­nen een termijn van vijf dagen na dagtekening in het bezit is van DouweHoekstra.
4. Indien DouweHoekstra de overeenkomst niet binnen vijf dagen na dagtekening getekend van de wederpartij retour heeft ontvangen, heeft DouweHoekstra, behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder hierdoor schadeplichtig te worden, mits zulks binnen een redelijke ter­mijn per post én telefax of e-mail aan de wederpartij wordt medegedeeld.
5. Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts ver­rekend indien DouweHoekstra daarmee expliciet van tevoren schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 3. Bepalingen met betrekking tot het evenement
1. De opdrachtgever verklaart volledig bekend te zijn met de prestaties van de gecontracteerde artiest, alsmede met de soort en/ of de aard van de gecontracteerde prestaties.
2. De artiest is verplicht ruim van te voren aanwezig te zijn, met alle zaken die voor het optreden nodig zijn, tenzij schriftelijk van te voren is overeengekomen.
3. BUMA/STEMRA/SENA rechten komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
4. De opdrachtgever garandeert:
a. dat in het geval van een openlucht optreden een podium aan­wezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan de betrokkenen en/ of zaken van de artiest, toeleverancier en/ of DouweHoekstra. Tevens zorgt de opdrachtgever voor opgestelde dranghekken op ruime afstand van het podium;
b. dat, indien de omstandigheden ten tijde van het evenement dit noodzakelijk mocht maken, in overleg met DouweHoekstra een professionele ordedienst ter plekke aanwezig is; opdracht­gever blijft verantwoordelijk voor handhaving orde tijdens opbouw, optreden en afbouw.
c. dat de artiest de afstand tussen kleedkamer en podium onge­stoord en veilig kan afleggen;
d. dat er voor de artiest een nette en afsluitbare kleedkamer aanwezig is, in ieder geval voorzien van de benodigde wasgele­genheid, tafels en stoelen, spiegel en noodzakelijke verwarming;
e. dat, indien blijkt dat de populariteit van de artiest op de datum van het evenement aanzienlijk is gestegen ten opzichte van het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst, eventueel nadere aangepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen, bij gebreke waarvan DouweHoekstra gerechtigd is het betreffende optre­den te annuleren zonder hierdoor schadeplichtig te worden;
f. dat, indien de artiest gebruik maakt van riders en deze door de artiest vóór het sluiten van de overeenkomst met DouweHoekstra van toepassing zijn verklaard op het optreden, deze riders ook door de opdrachtgever zullen worden nageleefd. DouweHoekstra zal in het voorkomende geval opdrachtgever omgaand informeren over de door de artiest gehanteerde riders;
5. De opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn:
a. dat de artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het optreden, tijdens het optreden per uur recht heeft op twee gratis consumpties, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen;
b. dat de artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het optreden, recht heeft op een gratis een­voudige maaltijd, indien diens deelname aan het evenement langer dan 4 vier uur duurt;
c. dat de artiest gerechtigd is elk gecontracteerd uur tien minuten te pauzeren, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.
6. Het maken van beeld- en/ of geluidsopnamen is slechts toe­gestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van DouweHoekstra.
7a. DouweHoekstra behoudt zich het recht voor alsnog een onderdeel van het evenement te annuleren, zulks tot uiterlijk tien dagen voor de datum van het evenement, hetzij in overleg met de opdrachtgever het evenement naar een andere datum te verplaatsen (dit onder dezelfde voorwaarden), ingeval de artiest op de datum van het evenement een televisieoptreden c.q. tv opname c.q. CD opname en/ of een buitenlandse tournee heeft, zonder dat DouweHoekstra hierdoor jegens de opdrachtgever schadeplichtig wordt.
b. In het geval zich een situatie voordoet zoals hiervoor in lid 7.a is omschreven, dan wel de desbetreffende artiest door ziekte en/ of overmacht niet in staat is tijdens het evenement op te treden, heeft DouweHoekstra het recht het desbetreffende optreden door een andere gelijkwaardige artiest te (doen) vervangen, waarbij de eventuele in redelijkheid te maken extra kosten voor rekening komen van de opdrachtgever, zonder dat dit de opdrachtgever het recht geeft de overeenkomst met DouweHoekstra (gedeeltelijk) te annuleren.
8. De toeleverancier garandeert een juiste uitvoering te geven aan diens verplichtingen voortvloeiende uit de met DouweHoekstra gesloten overeenkomst met betrekking tot de te leveren diensten en/ of de ter beschikking te stellen zaken.

Artikel 4. Rechten
De rechten (van intellectuele eigendom) op alle door DouweHoekstra ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) evenement, welke aan opdrachtgever worden gepresenteerd en/ of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen offertes, documentatie, ontwerpen en/ of andere (schriftelijke) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij DouweHoekstra. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zon­der voorafgaande schriftelijke toestemming van het DouweHoekstra van voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.

Artikel 5. Prijzen
1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijd­stip van de offerte en/ of het sluiten der overeenkomst geldende prijzen.
2. Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de wederpartij en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst aan de kant van DouweHoekstra prijsverhogingen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, vervoers­kosten, technische- en/ of organisatorische kosten – mochten voordoen, is DouweHoekstra gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Indien voor­noemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
3. Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven exclusief btw en zonder de aan BUMA/STEMRA en SENA af te dragen rechten;
4. In een uitkoopsom zijn de eventueel verschuldigde loonbelas­ting en/ of sociale verzekeringspremies premies inbegrepen.

Artikel 6. Betalingen
1. Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de opdrachtgever te geschieden uiterlijk veertien dagen voor datum van uitvoering. De opdrachtgever heeft in geen enkel geval recht op verrekening en/ of opschorting.
2. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsver­plichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in verzuim. DouweHoekstra heeft dan het recht om zonder nadere aankondig­ing van de opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen.
3. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de opdrachtgever voor iedere maand over het aan DouweHoekstra verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente ver­hoogd met een contractuele rente van twee procent, waar­bij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de opdrachtgever in dat geval aan DouweHoekstra tevens de buitengerechtelijke incas­sokosten verschuldigd, welke vijftien procent bedragen over het verschuldigde, doch met een minimum van tweehonderdvijftig euro.
4. Onverminderd het vorenstaande is de opdrachtgever gehouden alle andere door DouweHoekstra in redelijkheid te maken kosten, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te vergoeden.
5. In het geval de opdrachtgever in strijd handelt met lid 1 en/ of lid 7 van dit artikel heeft DouweHoekstra het recht diens ver­plichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten.
6. In het geval er meer dan één opdrachtgever is, is ieder der opdrachtgevers jegens DouweHoekstra voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk.
7. DouweHoekstra is steeds gerechtigd de opdrachtgever te ver­zoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. De opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van DouweHoekstra te verschaffen.
8. De opdrachtgever verplicht zich jegens DouweHoekstra nim­mer direct betalingen te verrichten aan de desbetreffende toeleverancier en/ of artiest, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 7. Annulering
1. De wederpartij dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met DouweHoekstra gesloten overeenkomst direct per aangetekend schrijven aan DouweHoekstra mede te delen.
2. In het geval de opdrachtgever de met DouweHoekstra gesloten overeenkomst annuleert is de opdrachtgever, naast een eventuele schadevergoeding, de totale overeengekomen uitkoopgage jegens DouweHoekstra verschuldigd. 2a. Artikel 6 van deze algemene voorwaarden is mede van toepass­ing op verschuldigde betalingen conform dit artikel lid 2. 3. De opdrachtgever vrijwaart DouweHoekstra volledig voor iedere aanspraak van de artiest, toeleverancier en/ of derde, welke voortvloeit uit de gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst.

Artikel 8. Klachten
1. In gevallen van niet voorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoe­ring van enige verplichting uit hoofde van de met DouweHoekstra gesloten overeenkomst dienen, onmiddellijk te worden gemeld. Eventueel te ontstane schades dienen door beide partij­en steeds tot een minimum beperkt te worden. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen zeven dagen na het evenement, aan DouweHoekstra per aangetekende brief ken­baar worden gemaakt, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.
2. Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 1 omschreven is gereclameerd, wordt DouweHoekstra geacht alle verplichtingen jegens de wederpartij op correcte wijze te zijn nagekomen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid/ Vrijwaring
1. DouweHoekstra kan door de wederpartij nimmer aansprake­lijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/ of grove schuld van het DouweHoekstra of haar leidinggevenden. Indien en voor zover op DouweHoekstra enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijk te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door DouweHoekstra uit hoofde van de desbe­treffende opdracht op dat moment aan de wederpartij gefac­tureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag.
2. DouweHoekstra is jegens de wederpartij niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/ of beschadiging van aan de wederpartij toebehorende gelden en/ of zaken, gedurende het evenement.
3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/ of verlies van door DouweHoekstra of door derden – al dan niet tegen betaling – aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/ of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van het optreden van de artiest. De opdrachtgever vrijwaart DouweHoekstra voor iedere aanspraak ter zake.
4. In het geval van meerwerk en/ of overmacht (als hierna bedoeld in artikel 11) komen alle (on)kosten van DouweHoekstra, waaronder begrepen alle (on)kosten van – al dan niet door DouweHoekstra ingeschakelde – derden, volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart het DouweHoekstra tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.
5. Onverminderd de bevoegdheid van DouweHoekstra om van de wederpartij al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, is de wederpartij volledig aansprakelijk voor alle schade, vervolg schade daaronder begrepen, van DouweHoekstra, voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze algemene voorwaarden genoemde garantie en/ of verplichting. De wederpartij vrijwaart DouweHoekstra tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

Artikel 10. Ontbinding
1. Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer: – het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken of is aangevraagd of de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken; – de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend; – de opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest; – DouweHoekstra gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de opdrachtgever om (tijdig) aan diens ver-plichtingen te voldoen.
2. Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de eventuele vordering op de wederpartij direct opeisbaar zijn.

Artikel 11. Overmacht
1. Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waar­door DouweHoekstra diens verplichtingen uit hoofde van de met de wederpartij gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/ of kosten kan nakomen, zullen voor DouweHoekstra als over­macht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan: – mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme; – een dag van nationale rouw; – contingenterings- of andere overheidsmaatregelen – werkstaking; – natuurrampen; – ziekte van de artiest; – het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie DouweHoekstra voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens DouweHoekstra.
2. Met inachtneming van artikel 9 lid 4 van deze voorwaarden is DouweHoekstra in geval van overmacht gerechtigd: a. hetzij de overeenkomst met de wederpartij (gedeeltelijk) te ont­binden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan de wederpartij, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat DouweHoekstra hierdoor jegens de wederpartij schadeplichtig wordt; b. hetzij in overleg met de opdrachtgever het betreffende evene­ment en/ of optreden van de artiest te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover hierdoor sprake is van meerwerk is artikel 2 lid 4 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
3. Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning of ontheffingen aan de zijde van de opdrachtgever levert voor de opdrachtgever géén overmacht op.

Artikel 11 b. Onverbindendheid/ Hiaten
Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onver­minderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet­ verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet ­verbindende bepaling.

Artikel 12. Geschillen
1. Op de door DouweHoekstra gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen, voortkomende uit de overeenkomst zullen door alle partijen zonder uitzondering worden voorgelegd aan het kantongerecht te Zwolle.